Stavebné podklady

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav


OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Obsah podania:
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác obsahuje
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť,
c) rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis.

Prílohy:
a) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe
b) písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c) stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území. 


Príloha č.1: TLAČIVO K OHLÁSENIU- Ohlásenie DROBNEJ STAVBY (formát PDF)


OHLÁSENIE DROBNÝCH STAVIEB
Obsah podania:
a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,
b) účel, rozsah a miesto stavby,
c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,
d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,
e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám.
2. Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich      (predkladá sa dvojmo).
3. Jednoduchý technický opis stavby.
4. Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.
5. Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi.
6. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Poznámka:
Drobnú stavbu možno začať uskutočňovať až po doručení písomného oznámenia starostu obce, že proti stavbe nemá námietky. 

Príloha č.2: TLAČIVO  K  OHLÁSENIU - Ohlásenie stavebných úprav (formát PDF)                                                                                                  
 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com