Komisie


Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

1.      Komisia pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovanie sťažností občanov obce:

Ing. Otília Heveryová, predsedníčka
Vladimír Varga, člen (poslanec)
Bc. Dávid Spišák, člen (poslanec)
Ing. Ján Varga, člen
Peter Pulčár, člen

2.      Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy:

Ján Kudráč, predseda
Vladimír Varga, člen
Bc. Dávid Spišák, člen
 

Kontakty
Telefón: 056 / 659 72 25
E-mail :ocu.vr25@gmail.com